22 -га сесія 7-го скликання " Про сільський бюджет на 2019 рік"

 

 

                   

               

У К Р А Ї Н А

ЗАКАРПАТСЬКА  ОБЛАСТЬ

ХУСТСЬКИЙ  РАЙОН

НИЖНЬОБИСТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

22- га сесія    7 – го скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 20 грудня 2018 року                                                                                                                                              с. Нижній Бистрий

«Про сільський бюджет  на 2019 рік»

 

            Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, рішення районної  ради від 18. 12.2018 р.№ 578   сільська  рада

                                            ВИРІШИЛА:

  1. Визначити на 2019 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 1443489,00 гривень у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1443489,00 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі – 1443489,00 гривень., у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 1443489,00 гривень,  згідно з додатком 2 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у розмірі – 4100.00 гривень, що становить 0,28 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету визначених цим пунктом;

2. Затвердити розподіл витрат на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі – 19000 гривень згідно з додатками 3 до цього рішення.

Установити що фінансування видатків, визначених додатком 3, проводиться згідно з програмами що затверджені рішенням сільської ради.

3. Установити, що до доходів загального фонду сільського бюджету на 2019 рік належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України;

4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

5. Установити  що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету (абзац 1,2 пункту 5 цього рішення) згідно з відповідними пунктами частини 1 ст.69 та частини 1 ст. 71 Бюджетного Кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів визначених частиною 2 ст.71 та ст. 91 Бюджетного Кодексу України.

6.  Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

           -оплату праці працівників бюджетних установ;

           -нарахування на заробітну плату;

           -придбання  матеріалів обладнання,та інвентаря;

           -оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

          -поточні трансферти населенню;

          -поточні трансферти місцевим бюджетам;

7. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9.  Сільській раді забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

10. Надати право виконкому сільської ради  за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій сільської ради:

10.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування сільського бюджету, здійснювати протягом 2019 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, виходячи з змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.

10.2. У межах  загального  обсягу  бюджетних  призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти  видатки за  бюджетними програмами, у тому числі обсяги регіональних  програм.

11. Установити, що в процесі виконання сільського бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету здійснюється  розпорядження сільського голови  за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.

12.Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 рік.

13. Додатки  № 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною

14. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

15. Контроль за виконанням цього  рішення покласти на голову постійної комісію з питань бюджету Тегза Я.М.

 

 

 

 Сільський голова                                             Ю.Ю.Муханюк

Логін: *

Пароль: *